Algemene Voorwaarden L25LEDSYSTEM

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.


 1. L25LEDSYSTEM: L25LEDSYSTEM BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Zaandijk, ingeschreven in het handelsregister onder KvK- nummer 60419245.
 2. Afnemer: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie L25LEDSYSTEM een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst: iedere tussen de afnemer en L25LEDSYSTEM tot stand gekomen overeenkomst waarmee L25LEDSYSTEM zich heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten tegen een nader tussen partijen overeengekomen prijs.
 4. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens L25LEDSYSTEM aan de afnemer te leveren zaken, zoals, maar niet beperkt tot: profielen, afdekkappen, eindkappen, ledstrips, voedingen, aansturingen en dergelijke voor toepassing in verband met ledverlichting. Demomaterialen daarvan uitgesloten.
 5. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van L25LEDSYSTEM en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van L25LEDSYSTEM vrijblijvend.
 2. De afnemer kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van L25LEDSYSTEM dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Aan een aanbod van L25LEDSYSTEM dat gebaseerd is op door de afnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de afnemer geen rechten ontlenen.
 4. Iedere overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de afnemer afwijkt van het aanbod van L25LEDSYSTEM, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij L25LEDSYSTEM anders aangeeft.
 5. Indien de afnemer de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De afnemer is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE AFNEMER

 1. De afnemer zal voor eigen rekening en risico de producten wederverkopen aan zijn afnemers.
 2. Elke samenwerking tussen de afnemer en L25LEDSYSTEM is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, niet- exclusief; L25LEDSYSTEM is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere distributeurs aan te stellen.
 3. L25LEDSYSTEM garandeert de afnemer de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De afnemer is, onverminderd eventuele toepassing van artikel 8, zelfstandig verantwoordelijk voor een adequate garantieregeling ten aanzien van zijn eindafnemers, evenals voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen jegens hen, zoals inzake de wettelijke verkopersgarantie.
 4. Demomaterialen blijven te allen tijde eigendom van L25LEDSYSTEM. Zij dienen op eerste verzoek van L25LEDSYSTEM te worden geretourneerd. Dit geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, voor rekening van de afnemer In geval demomaterialen, behoudens normale slijtage, in een mindere staat aan L25LEDSYSTEM worden geretourneerd dan waarin zij aan de afnemer beschikbaar zijn gesteld, komt de daaruit voor L25LEDSYSTEM voortvloeiende schade voor rekening van de afnemer.

ARTIKEL 5. | LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Indien L25LEDSYSTEM voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de afnemer te verstrekken gegevens, vangen leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat L25LEDSYSTEM deze gegevens heeft ontvangen.
 2. L25LEDSYSTEM spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van L25LEDSYSTEM treedt niet eerder in dan nadat de afnemer L25LEDSYSTEM schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn voor nakoming is geboden en L25LEDSYSTEM na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

ARTIKEL 6. | LEVERING

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van bestelde producten plaats door bezorging daarvan op het door de afnemer opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. L25LEDSYSTEM bepaalt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de wijze van verpakking en eventuele verzending van de producten.
 3. L25LEDSYSTEM behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In geval een order in gedeelten wordt geleverd, is L25LEDSYSTEM gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
 4. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de afnemer op het moment dat de producten door of namens de afnemer in ontvangst zijn genomen.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de afnemer nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen.
 6. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de afnemer is toe te rekenen, zal L25LEDSYSTEM de producten voor rekening en risico van de afnemer opslaan, onverminderd de verplichting van de afnemer tot voldoening van de overeengekomen prijs.
 7. In het geval dat de afnemer afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de afnemer op eerste verzoek van L25LEDSYSTEM mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. L25LEDSYSTEM is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de afnemer, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de afnemer tot voldoening van de overeengekomen prijs en kosten voor opslag van de producten.
 8. Indien L25LEDSYSTEM bij toepassing van de leden 6 en 7 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de afnemer de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten voor rekening van de afnemer.

ARTIKEL 7. | ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. De afnemer dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de afnemer niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan L25LEDSYSTEM. In geval van ten tijde van de levering voor de afnemer niet-zichtbare gebreken, dient de afnemer daarvan binnen zeven dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, dan wel redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, schriftelijk mededeling te doen aan L25LEDSYSTEM.
 2. Indien de afnemer niet tijdig reclameert, vloeit er voor L25LEDSYSTEM uit een dergelijke reclame van de afnemergeen enkele verplichting voort.
 3. Ook indien de afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling van de overeengekomen prijs bestaan.

ARTIKEL 8. | GARANTIE

 1. Garantie op de geleverde producten is slechts van toepassing voor zover dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen.
 2. Garantietermijnen vangen, onverminderd het bepaalde in de laatste zin van dit lid, aan op het moment dat het product, in het kader van wederverkoop daarvan, door de afnemer feitelijk ter beschikking is gesteld van een derde. De door de afnemer aan deze derde verstrekte (aankoop)nota is bepalend voor het moment waarop het product feitelijk ter beschikking van de derde is gesteld en de garantietermijnen aanvangen. Garantietermijnen vangen in elk geval aan indien 12 maanden zijn verstreken na levering van het betreffende product aan de afnemer, ook in geval wederverkoop door de afnemer pas daarna plaatsvindt.
 3. Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan L25LEDSYSTEM kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik of montage, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden of doen onderhouden, ongeschikte opslag en bewaring, het aanbrengen van veranderingen aan de producten- waaronder mede begrepen herstellingen die niet met voorafgaande toestemming van L25LEDSYSTEM zijn uitgevoerd.
 4. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is veroorzaakt door nalatigheid van de afnemer, bijvoorbeeld doordat hij onjuiste aanwijzingen en adviezen aan de eindafnemer heeft verstrekt ten aanzien van het gebruik van de producten.
 5. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan garantie is uitgesloten, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de afnemer. L25LEDSYSTEM streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van afnemer tot betaling van deze kosten onverlet.
 6. Retourzendingen worden door L25LEDSYSTEM niet eerder geaccepteerd dan na haar voorafgaande schriftelijke toestemming. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de afnemer.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. L25LEDSYSTEM is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zover zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen uit de overeenkomst voor beide partijen opgeschort.
 3. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 4. Indien L25LEDSYSTEM bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 5. Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie en kwijtschelding van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. L25LEDSYSTEM is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en voor zover de afnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst L25LEDSYSTEM ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de afnemer in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is L25LEDSYSTEM gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de afnemer reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.
 3. Voorts is L25LEDSYSTEM gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. De afnemer maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door L25LEDSYSTEM op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de afnemer verplicht de schade die L25LEDSYSTEM ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien L25LEDSYSTEM de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de afnemer terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de door L25LEDSYSTEM vermelde prijzen exclusief btw en bezorgkosten.
 2. Bij leveringen binnen Nederland geschiedt dit franco bij orders met een factuurwaarde van ten minste € 500,- (excl. btw). In geval van orders met een lagere factuurwaarde, of leveringen buiten Nederland, komen de transportkosten voor rekening van de afnemer.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de afnemer gehouden tot vooruitbetaling vóór levering van de order. L25LEDSYSTEM is, onverminderd haar recht nakoming van de overeenkomst te vorderen, niet eerder gehouden uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de vooruitbetaling volledig door haar is ontvangen.
 4. In geval uitdrukkelijk is overeengekomen dat betaling na levering geschiedt, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op de door L25LEDSYSTEM voorgeschreven wijze.
 5. In geval automatische incasso van betalingen is overeengekomen en in geval een betaling niet automatisch geïncasseerd kan worden, dan wel gestorneerd wordt, is L25LEDSYSTEM, onverminderd het bepaalde in lid 7, gerechtigd redelijke administratiekosten in rekening te brengen en de openstaande betaling, inclusief deze administratiekosten, middels overboeking te vorderen. In dat geval dient betaling te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door L25LEDSYSTEM voorgeschreven wijze.
 6. Het is L25LEDSYSTEM toegestaan facturen langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking te stellen.
 7. Indien de afnemer zijn betalingsverplichting niet tijdig nakomt, treedt het verzuim van de afnemer van rechtswege in zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag waarop het verzuim intreedt, is de afnemer over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 8. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de afnemer verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. De nakoming door L25LEDSYSTEM van de verplichtingen uit garantie gelden als algehele schadevergoeding. Indien desondanks toch verdere aansprakelijkheid van L25LEDSYSTEM bestaat, is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in de onderhavige voorwaarden is bepaald.
 2. Geen aansprakelijkheid van L25LEDSYSTEM bestaat in geval de schade is veroorzaakt door een omstandigheid op grond waarvan garantie krachtens artikel 8 zou komen te zijn vervallen, ook voor zover garantie niet op de overeenkomst van toepassing is, alsmede in geval de schade is veroorzaakt door een omstandigheid die anderszins niet aan L25LEDSYSTEM kan worden toegerekend.
 3. L25LEDSYSTEM is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. L25LEDSYSTEM is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen: gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 5. L25LEDSYSTEM heeft te allen tijde het recht de schade van de afnemer waarvoor L25LEDSYSTEM aansprakelijk is te herstellen. De afnemer dient L25- LED daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van L25LEDSYSTEM ter zake vervalt.
 6. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van L25LEDSYSTEM mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van L25LEDSYSTEM betrekking heeft.
 7. Nimmer zal de aansprakelijkheid van L25LEDSYSTEM meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van L25LEDSYSTEM daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van L25LEDSYSTEM dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn in enig verband met de overeenkomst, één jaar.
 9. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van L25- LED, zal de afnemer L25LEDSYSTEM vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door L25LEDSYSTEM.

ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door L25LEDSYSTEM geleverde producten blijven haar eigendom totdat de afnemer alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de afnemer, behoudens voor zover in het kader van zijn normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud berust te vervreemden, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht L25LEDSYSTEM hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De afnemer geeft onvoorwaardelijke toestemming aan L25LEDSYSTEM of door L25LEDSYSTEM aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. L25LEDSYSTEM is bij verzuim van de afnemer gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de afnemer.
 5. Als de afnemer, nadat de verkochte producten door L25LEDSYSTEM aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de afnemer zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 14. | (INTELLECTUELE) EIGENDOM / MERKRECHTEN

 1. L25LEDSYSTEM verleent de afnemer het recht om gedurende de looptijd van hun samenwerking gebruik te maken van de handelsmerken van L25- LED, doch uitsluitend voor zover dat in het kader van de uitvoering van overeenkomsten redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht en met inachtneming van alle eventuele aanwijzingen van L25LEDSYSTEM met betrekking tot het gebruik daarvan. Voor gebruik van de handelsmerken van L25LEDSYSTEM anders dan bedoeld in de vorige zin, is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van L25LEDSYSTEM vereist.
 2. Het is de afnemer niet toegestaan handelingen te verrichten die inbreuk maken op de handelsnaam, merknaam of andere intellectuele eigendomsrechten van L25LEDSYSTEM.
 3. De afnemer is verplicht om de door L25LEDSYSTEM gehanteerde merktekens te gebruiken. Het is de afnemer niet dan na een schriftelijke toestemming van L25LEDSYSTEM toegestaan enig merkteken van de producten te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen merktekens op de producten aan te brengen.
 4. Indien door L25-LED goederen, onder special kwaliteitsaanduiding en/of merk, in het bijzonder het merk L25-LED, door aanduiding op factuur en/of goederen aan afnemer worden geleverd en gefactureerd, is deze gehouden op straffe van verbeurte van een niet voor matiging vatbare, direct opeisbare boete van tenminste € 100.000,– per overtreding c.q. gebeurtenis deze goederen niet ander dan onder de door L25-LED vastgestelde aanduiding aan derden aan te bieden, alsmede in geval van wederverkopers en/of rechtsopvolging, hoe ook genaamd, deze op hem rustende verplichting inclusief bovenvermelde sanctie aan derden op te leggen, zoals hij ook derden op bovengemelde wijze zal verplichten deze verplichting aan diens wederverkopers en/of rechtsopvolgers, hoe ook genaamd, op te leggen. Eenzelfde boete per overtreding c.q. gebeurtenis verbeurt L25-LED indien hij en/of zijn wederverkopers en/of rechtsopvolger, hoe ook genaamd, in strijd met de werkelijkheid goederen aanbiedt onder de door L25-LED gevoerde speciale kwaliteitsaanduiding en/of merk, in het bijzonder onder het merk L25-LED. De aanduiding op de factuurregel in deze is bepalend. Factuurhoofd is niet bepalend.

ARTIKEL 15. | WEDERVERKOOP (REGULIERE HANDEL EN WEBSHOP)

 1. Voor wederverkoop ontvangt de afnemer een schriftelijke aanbieding waarin een vastgestelde verkoopprijs exclusief BTW en eventuele andere heffingen wordt vermeld alsmede een staffelkorting percentage. Indien recht op retour wordt overeengekomen zal ook de retourvergoeding in de aanbieding omschreven worden. Bij wederverkoop mag uitsluitend de door L25-LED voorgeschreven verkoopprijs worden gehanteerd en/of gepubliceerd. Voor het hanteren en/of publiceren van kortingen en andere afwijkingen van de voorgeschreven verkoopprijs moet vooraf schriftelijke toestemming door L25-LED verleend worden.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van L25LEDSYSTEM wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.